REGULAMIN HOTELIKU

I. Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki rezerwacji miejsc noclegowych i korzystania z usług w Hoteliku. Dokonanie rezerwacji lub zameldowania jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu.
Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hoteliku.
Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej.

II. Doba hotelowa
Pokoje w Hoteliku wynajmowane są na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że został on wynajęty na dobę.
Doba hotelowa zaczyna się o godz. 13.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 10.00 dnia następnego. Jeśli Gość nie wymelduje się do godz. 10.00 zostanie obciążony kosztem kolejnego noclegu.
Meldowanie odbywa się w godzinach od 13.00 do 22.00. W przypadku przyjazdu po godz. 22.00, należy skontaktować się telefonicznie z obsługą Hoteliku.

III. Rezerwacja i meldunek
Pobyt w hoteliku odbywa się na podstawie zgłoszonych z wyprzedzeniem rezerwacji lub bezpośrednio w momencie zakwaterowania.
Rezerwacja jest skuteczna dopiero z chwilą zaksięgowania zadatku na koncie Hoteliku.
Gość w momencie zakwaterowania osobiście wypełnia kartę meldunkową. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązku meldunkowego dokonuje opiekun prawny.
Przy zameldowaniu Gość okazuje ważny dowód tożsamości ze zdjęciem, wypełnia kartę meldunkową, oraz informację o funkcjonującym na terenie Hoteliku monitoringu. Odmowa okazania dowodu tożsamości, lub wypełnienia przez Gościa wskazanych w niniejszym punkcie dokumentów, skutkuje prawem Hoteliku do odmowy zameldowania Gościa. Goście nie posiadający ważnego dokumentu nie mogą zostać przyjęci do Hoteliku.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, Gość Hoteliku powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin pobytu. Hotelik uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych miejsc.
W przypadku dokonania rezerwacji i nie pojawienia się Gościa w zadeklarowanym terminie przyjazdu, Hotelik zastrzega sobie prawo do zatrzymania zadatku w całości oraz anuluje rezerwację, chyba że Strony umówią się inaczej.
Nie ma możliwości przekazania pokoju hotelowego osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął jeszcze okres, za który gość uiścił opłatę.

IV. Płatność
Ceny obowiązujące w Hoteliku podane są w walucie polskiej. Płatności w hoteliku dokonuje w walucie polskiej gotówką.
Gości obowiązują ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie dokonania rezerwacji.
Gość dokonując rezerwacji zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w celu potwierdzenia rezerwacji. Brak zapłaty w wyznaczonym przez Hotelik terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji.
Przedpłata dokonywana jest w formie przelewu niezależnie od tego co Gość wpisze w tytule przelewu.
Wpłacony zadatek podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy Gość powiadomi Hotelik o rezygnacji z rezerwacji co najmniej 48 godzin przed planowanym przybyciem.
W przypadku nieprzybycia Gościa w zaplanowanym terminie, skrócenia pobytu, rezygnacji z rezerwacji, odmowy zameldowania Gościa z przyczyn podanych w regulaminie, opłat wniesionych za dobę hotelową, nie zwracamy.
Najpóźniej w momencie zameldowania Gość jest zobowiązany zapłacić całą należną kwotę za pobyt w Hoteliku. W przypadku, kiedy został wpłacony zadatek, będzie to kwota po odliczeniu wpłaconego zadatku.
Płatności za usługi dodatkowe, nieobjęte rezerwacją, dokonuje się przy ich zamawianiu.
Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Gościa zgłoszone przy zameldowaniu. Dane do faktury należy podać przy dokonywaniu rezerwacji i zameldowaniu. Faktura wystawiana jest do 7 dni roboczych. Po upływie powyższych terminów, lub nie spełnieniu warunków, Hotelik odmówi wystawienia faktury.Faktura wysyłana jest elektronicznie na podany adres e-mail.
W przypadku płatności przelewem, wpłata powinna być zaksięgowana na koncie Hoteliku najpóźniej przed zameldowaniem.

V. Warunki i zakres usług
Hotelik świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
l, W ramach usługi noclegowej do dyspozycji Gościa udostępnia się wspólną kuchnię, toaletę, parking niestrzeżony, dostęp do bezpłatnej sieci Wi-Fi.
Usługi dodatkowe płatne, dodatkowa pościel,istnieje możliwość dostawienia łóżeczka dziecięcego dla dzieci do lat 3.
Sprzątanie części wspólnych odbywa się raz na dobę, zaś sprzątanie pokoi po trzeciej dobie hotelowej w godzinach 10.00-15.00.
Cena noclegu obejmuje komplet pościeli. Wymiana pościeli w trakcie pobytu odbywa się za dodatkową opłatą.
Cennik opłat dostępny jest w recepcji.
Hotelik nie odpowiada za awarie i ich skutki, które są od Hoteliku niezależne.
Hotelik zastrzega sobie możliwość wejścia do pokoju Gościa w celu jego posprzątania. Hotelikowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hoteliku w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt, nieuregulowaniem należności za świadczone usługi lub kary nałożone zgodnie z Regulaminem.
Ze względu na higienę w Hoteliku zabronione jest używanie własnych śpiworów.

VI. Obowiązki Gościa związane z zakwaterowaniem
W przypadku zgubienia lub uszkodzenia klucza do pokoju, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.
W przypadku zgubienia lub uszkodzenia elektronicznego klucza z chipem, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.
W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota do telewizora, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
W Hoteliku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pod rygorem kary w kwocie 300 zł za każde naruszenie zakazu.
Na terenie Hoteliku obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania lub posiadania środków narkotyzujących, substancji psychotropowych, jakichkolwiek innych zakazanych substancji, spożywania alkoholu, oraz palenia, pod rygorem kary w kwocie 300 zł za każde naruszenie zakazu. Palenie tytoniu może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym przez Hotelik.
Goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 Na terenie Hoteliku mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.
Z uwagi na ochronę przeciwpożarową, Gość nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia Hoteliku, poza: komputerami przenośnymi, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami.
Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć pokój na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.
Prosimy o niepozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie. Hotelik nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach i innych wspólnych pomieszczeniach.
Hotelik nie akceptuje zwierząt na terenie obiektu.
Gość ma obowiązek zgłosić swoje wymeldowanie, oddać pokój wraz z wypożyczonymi urządzeniami, klucz do pokoju oraz klucz elektroniczny wraz z chipem zdać w recepcji. Jeżeli pokój nie został oddany w umówionym czasie, obsługa Hoteliku ma prawo, nawet pod nieobecność Gościa, wejść do pokoju, spakować rzeczy Gościa i pozostawić je, na koszt i ryzyko Gościa, w miejscu do tego przeznaczonym do czasu ich odbioru przez Gościa. Koszt spakowania rzeczy wynosi 50,00 zł. Koszt przechowania rzeczy Gościa liczy się za dobę 10,00 zł. Po terminie 30 dni zostaną one przekazane do najbliższego Biura Rzeczy Znalezionych lub zutylizowane.
Hotelik może odmówić przyjęcia Gościa w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku gdy Gość podczas pobytu rażąco naruszył regulamin Hoteliku, albo w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Hoteliku.
Hotelik może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku Hotelik zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa.
W przypadku naruszenia podczas pobytu Gościa postanowień Regulaminu, Hotelik może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hoteliku, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hoteliku. Należność za usługę nie podlega wówczas zwrotowi.
W przypadku nieodpowiedniego lub agresywnego zachowania Gościa naruszającego porządek Hoteliku, godność innych osób lub ich dobra osobiste, Hotelik zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb porządkowych i poproszenia Gościa o opuszczenie Hoteliku bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
W wypadku podejrzenia naruszenia przez Gościa porządku prawnego na terenie Hoteliku, w szczególności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Hotelik może niezwłocznie zawiadomić o sprawie oraz wezwać na miejsce stosowne służby.
Za interwencję służb porządkowych, a wynikających z niewłaściwego zachowania się Gościa ponosi on pełną odpowiedzialność finansową, o ile zajdzie taka ewentualność.
Na prośbę pracownika recepcji Gość jest zobowiązany wylegitymować się.
W Hoteliku nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych m.in. – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
Zakazuje się prowadzenia na terenie Hoteliku akwizycji i sprzedaży obnośnej.
Goście Hoteliku są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją przeciwpożarową oraz do jej przestrzegania oraz do postępowania zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.

VII. Zmiana cen
Hotelik zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

VIII. Reklamacje
Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Hotelik należy składać pisemnie lub ustnie w recepcji Hoteliku. Reklamacje zgłoszone po wymeldowaniu się z pokoju nie będą rozpatrywane.
W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług świadczonych przez Hotelik, a także usterek lub zniszczeń występujących w pokoju i pomieszczeniach wspólnych, Gość powinien ten fakt zgłosić do recepcji Hoteliku w dniu przybycia. Brak zgłoszenia oznacza brak zastrzeżeń, w tym zastanych usterek i zniszczeń.

IX. Odpowiedzialność
Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia Hoteliku, przedmiotów i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
Hotelik nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
Hotelik w żadnym wypadku nie bierze odpowiedzialności za obrażenia lub szkody poniesione przez Gości z przyczyn niezawinionych przez Hotelik.
Hotelik nie ponosi odpowiedzialności finansowej za rzeczy prywatne Gościa wniesione do Hoteliku i pozostawione bez opieki.
Każdy Gość Hoteliku bierze odpowiedzialność za siebie oraz swoje rzeczy osobiste.
Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
W przypadku zaistniałych uszkodzeń, zniszczeń i zabrudzeń wykraczających poza normalne używanie Gość zostanie obciążony kwotą wynikającą z aktualnego cennika zniszczeń lub niniejszego Regulaminu.
Cennik dostępny jest do wglądu, w recepcji Hoteliku.
Przez cały czas pobytu w Hoteliku małoletni muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
Gość zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą szkód dokonanych przez niego lub odwiedzających go osób zarówno w przydzielonym pokoju, jak i na terenie Hoteliku. Nie uiszczenie żądanej kwoty (odszkodowania) spowoduje wszczęcie postępowania sądowego. W wypadku celowego działania, Gość lub inna osoba może ponosić też odpowiedzialność karną.

X. Ochrona danych osobowych
Dokonując rezerwacji, Gość niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Wynajmującego, odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane osobowe Gościa będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Hotelik. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich zmiany.

XI. Monitoring
Na terenie Hoteliku i wokół budynku wprowadza się monitoring, poprzez rejestrację obrazu za pomocą kamer przemysłowych.
Celem wprowadzenia kontroli za pomocą urządzeń rejestrujących obraz jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i ograniczenie zjawiska kradzieży.
Rejestracja obrazów przez zastosowanie kamer przemysłowych nie będzie naruszała prawa do prywatności, godności i innych dóbr osobistych Gości.
Przetwarzanie danych uzyskanych w ten sposób oraz ich odpowiednie zabezpieczenie odbywać się będzie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Obrazy zapisane na nośnikach informacji mogą stanowić dowód w sprawach udokumentowanych w nagraniach. Przechowywanie danych na nośnikach odbywać się będzie przez 7 kolejnych dni od dnia rejestracji. Po tym okresie zapis będzie niszczony, poprzez rejestrację bieżącą. Zapisane obrazy stanowiące dowód w sprawie mogą być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy.
Informacja o stosowaniu monitoringu oraz możliwości przetwarzania i przechowywania danych zapisanych na nośnikach informacji zostanie przekazana do podpisania przy wypełnieniu obowiązku meldunkowego.

XI. Postanowienia końcowe
Wszelkie spory związane z realizacją umowy strony będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowy właściwy dla siedziby Hoteliku.
Wszelkie nieuregulowane Regulaminem kwestie rozstrzygają przepisy powszechnie obowiązujące.
Prawem właściwym do sporów pomiędzy Hotelikiem a Gościem jest prawo polskie.
W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniem regulaminu z języka polskiego na język obcy nadrzędnym jest polska wersja regulaminu.
Hotelik zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie.
Życzymy udanego pobytu w Hoteliku